css templates

Правила И Условия На Уебсайта

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
на Инсайърд Флейвър ООД

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ
1.1. В тези условия се прилагат следните определения, освен ако не е посочено друго:
• „Работен ден“ означава ден (различен от събота, неделя или официален празник), като от понеделник до петък.
• „Договор“ означава договорът между Дружеството и Клиента за доставката на Услугите, регулирани от тези Условия и Поръчката.
• „Клиент” означава физическото лице или стопанският субект, който закупува Услуги от Дружеството и чиито данни са посочени в Поръчката, които ще бъдат придружени от подписан от двете страни Договор.
• „Случай на непреодолима сила“ означава събитие извън разумния контрол на която и да е от страните, включително, но не ограничено на стачки, локаут или други промишлени спорове, неизпълнение на комунални услуги или транспортна мрежа, Божие действие, война, бунтове, граждански безредици, злонамерени щети, спазване на всеки закон или правителствена заповед, регулиране или посока, авария, повреда на завода или машините, пожар, наводнение, буря или неизпълнение от страна на доставчици или подизпълнители.
• „Дружество от групата“ означава дружество, което е дъщерно дружество или холдингово дружество на Дружеството.
• “Дружество” означава Вдъхновен вкус ООД, дружество, регистрирано в България под номер на фирма 205195969, чието седалище е в България, Стара Загора -6000, Самара-3, Бул. Хан Тервел-52, Сграда 6, вх. A, Fl. 5, апартамент 39, търговия като вдъхновен аромат ООД.
• „Права на интелектуална собственост“ означава всички патенти, права върху изобретения, полезни модели, авторско право и сродни права права, търговски марки, марки за услуги, търговски, бизнес и домейн имена, права в търговското облекло или стартиране, права с добра воля или да съди за отхвърляне, права на нелоялна конкуренция, права в областта на дизайна, права във фотографията, права върху компютърен софтуер, право на база данни, права на топография, морални права, права в поверителна информация информация (включително ноу-хау и търговски тайни) и всякакви други права на интелектуална собственост във всеки отделен случай регистрирани или нерегистрирани и включващи всички заявления и подновявания или удължавания на такива правата и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита във всяка част на света.
• „Поръчка“ означава нареждането, направено от Клиента чрез одобряване на Формуляр за оферта на Дружеството и съдействие подписване на взаимно договорен договор, който се счита за част от поръчката.
• „Формуляр за поръчка“ означава формуляр за оферта, който е взаимно одобрен от Клиента и Дружеството, който заедно с тези условия и писмен подписан Договор (описващ подробности за исканото услуги) формират обвързващ договор.
• „Оферта“ означава писмената оферта, изготвена от Компанията, която съдържа нейните предложения за предоставяне на услуги на клиентите и приблизителна стойност на тези услуги.
• „Услуги“ означава услугите, които Дружеството ще предостави на Клиента, както е посочено в Поръчката.
• „Спецификация“ означава описание или спецификация на Услугите в Поръчката.
• „Условия“ означава настоящите Общи условия, актуализирани от време на време от Компанията.
• „ДДС“ означава данък върху добавената стойност, който понастоящем се дължи по българското законодателство, и всички подобни допълнителни данък.
• „Работа с бял етикет“ означава Услуги, предоставени от Дружеството на Клиент, който ги препрограмира като свои собствена в полза на своя клиент.
1.2. Когато тези Условия използват думи в единствено число, те също се четат, за да включват думата в множествено число и обратно. Когато тези условия използват думи, които обозначават определен пол, те трябва да се четат, за да се включат всички полове и обратно.
1.3. Заглавията в този документ се въвеждат само за удобство и не засягат създаването или тълкуването на настоящите Общи условия.
1.4. Позоваването на закон или законова разпоредба е препратка към такъв закон или законова разпоредба, както е изменена или повторно приета. Позоваването на закон или нормативна разпоредба включва всички подзаконови нормативни актове, направени съгласно този закон или законова разпоредба, както е изменена или повторно приета.
2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
2.1. Тези Общи условия се прилагат за всички споразумения, сключени между Компанията и Клиента, с изключение на всякакви други условия, които Клиентът се стреми да наложи или включи, или които се подразбират от търговията, обичая, практиката или курса на търговия.
2.2. Тези Условия и Поръчката могат да бъдат коригирани само с изрично писмено споразумение между Дружеството и Клиента.
3. ДОГОВОРЪТ
3.1. Поръчката представлява предложение на Клиента да закупи Услугите от Компанията в съответствие с настоящите Общи условия. Клиентът трябва да гарантира, че условията на Поръчката и всички съответни Спецификации са пълни и точни.
3.2. Поръчката се счита за приета, само когато Дружеството издаде писмено приемане на Поръчката или когато Компанията е започнала да предоставя Услугите, които са получили Поръчката, в зависимост от това кое от двете се случи първо, след което Договорът ще възникне.
3.3. Договорът представлява цялото споразумение между Дружеството за предоставяне на Услугите на Клиента и за Клиента да закупи тези Услуги в съответствие с настоящите Общи условия.
3.4. Клиентът признава, че не е разчитал на никакво изявление, обещание или представителство, направено или дадено от или от името на Дружеството, което не е посочено в Договора. Всякакви образци, чертежи, описателни материали или реклами, издадени от Компанията и всички описания или илюстрации, съдържащи се в каталозите или брошурите на Компанията, се издават или публикуват единствено с цел да се даде приблизителна представа за Услугите, описани в тях. Те не представляват част от Договора или друг договор между Дружеството и Клиента за предоставяне на Услугите.
3.5. Оферта за предоставяне на Услуги, предоставени от Дружеството, не представлява оферта. Офертата е валидна само за период от 14 работни дни от датата на издаването му.
3.6. За всяка работа с White Label Клиентът разбира и се съгласява, че Дружеството няма договорни отношения и следователно не носи отговорност по отношение на крайния клиент, с когото Клиентът се съгласява да изпълни Бялата работа на етикета.
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ГАРАНЦИИ НА КОМПАНИЯТА
4.1. Дружеството гарантира, че ще предоставя Услугите, както е предвидено в Поръчката, като използва разумни грижи и умения, за да се съобрази във всички съществени аспекти със спецификацията.
4.2. Дружеството ще положи всички разумни усилия, за да изпълни датите на изпълнение, посочени в Поръчката, но всички такива дати ще бъдат само прогнозни и времето няма да бъде от съществено значение за предоставянето на Услугите. Компанията не носи отговорност за забавяне на доставката на Услугите, причинено от случай на непреодолима сила или невъзможността на Клиента да предостави на Дружеството адекватни инструкции за доставка или други инструкции, отнасящи се до доставката на Услугите.
4.3. Компанията има право да прави промени в Услугите, които са необходими за спазване на приложимото законодателство.
4.4. Дружеството има право да използва Дружеството от групата или други подизпълнители за предоставянето на Услугите, при условие, че Дружеството остава отговорно пред Клиента за изпълнението на Услугите, както ако ги е извършил сам.
5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА КЛИЕНТА
5.1. Клиентът предоставя помощ и техническа информация на Дружеството, в разумни срокове, изисквани от Дружеството, за да улесни изпълнението на Поръчката в съответствие с очакваните дати на доставка или етапи. Клиентът е единствено отговорен за гарантиране на точността на цялата информация, предоставена на Дружеството, и гарантира и се задължава на Дружеството, че служителите на Клиента, които подпомагат изпълнението на Поръчка, имат необходимите умения и правомощия.
5.2. Клиентът се задължава възможно най-бързо и в рамките на уговорения срок да коментира и одобрява материалите, предоставени по Услугите, включително (без ограничение) рекламно копие, условия за търсене и графичен материал, предоставени от Дружеството. В допълнение, Клиентът се задължава възможно най-бързо и в рамките на уговорения срок да внесе промени в уебсайтове, в ИТ системи или когато това може да се изисква от Дружеството.
5.3. Клиентът е длъжен незабавно да информира Дружеството за промени в имената на домейни, уебсайтове, техническа настройка и всяка друга съществена информация относно техническата инфраструктура, която може да повлияе на Услугите, предоставени от Дружеството.
5.4. В случай, че Клиентът не успее да предприеме тези действия или да предостави тези материали, изисквани съгласно тази клауза 5, в рамките на договорения срок (и най-малко в рамките на 15 Работни дни от датата, поискана от Компанията), Дружеството има право да фактурира Услугите предоставена от нея и останалите Услуги, посочени в Поръчката, независимо дали Компанията е могла да ги достави.
5.5. Клиентът е длъжен да обезщети и да обезщети Дружеството изцяло срещу всички задължения, разходи и разноски, каквито и да са направени от Дружеството по отношение на трети страни в резултат на предоставянето на Услугите в съответствие с Поръчката, Спецификацията или съдържанието на рекламни или уеб страници на Клиента, които водят до искове или процедури срещу Дружеството за нарушаване на права на интелектуална собственост или други права на собственост на трети лица, или за нарушаване на поверителност или договор или за клевета.
5.6. Клиентът се задължава да спазва всички приложими правила, регламенти, кодекси на практика и закони, свързани с използването на Услугите, включително без ограничение задълженията си по Закона за защита на личните данни от 1998 г., Закона за регулиране на правомощията за разследване от 2000 г., Закона за конкуренцията от 1998 г. и Директивата за електронната търговия и еквивалентното законодателство и с настоящото се съгласява да обезщети и да запази Компанията обезщетена по отношение на всички и всички разходи, искове или производства, които биха били предявени срещу Дружеството от трета страна във връзка с евентуално нарушение от страна на Клиента.
5.7. Като стандарт в Услугите и освен ако не е съобщено друго, Клиентът носи изключителна отговорност за прилагането на препоръчаните от Компанията оптимизационни промени. Както е съобщено от Компанията, в някои случаи за изменения на съществуващи оптимизации, Клиентът трябва да позволи на Дружеството да използва потребителското име и паролата на FTP или системата за управление на съдържанието на сайта, за да получи достъп за добавяне на ключови думи.
5.8. Компанията изисква предварително уведомяване за всякакви промени, свързани с уебсайта (ите) на Клиента, които могат да засегнат предоставяните от Компанията услуги. Ако промените са направени от Клиента или от трета страна на сайта (ите) на Клиента, разположението на търсачката може да бъде засегнато и Дружеството не може да бъде държано отговорно.
5.9. Компанията съветва, че редовното, ново съдържание, добавено към сайта, ще спомогне за подобряване на стабилността на класирането в търсачките и Клиентът разбира, че редовното, уникално съдържание играе важна роля в успеха на даден уебсайт и неспособността за добавяне на уникално съдържание ще намали влиянието на SEO услугите.
5.10. По отношение на всички дейности на White Label, Клиентът трябва да обезщети Дружеството срещу всички задължения, разходи, разноски, щети и загуби (включително всякакви преки, косвени или последващи загуби, загуба на печалба, загуба на репутация и всички лихви, санкции и други професионални разходи и разходи), претърпени или понесени от Дружеството, произтичащи от или във връзка с договора между Клиента и неговия клиент за работата на White Label.
6. ЦЕНИ
6.1. Освен ако изрично не е посочено друго, всички цени се представят в български лева или евро и не включват ДДС и други мита. В случай, че задълженията се въведат или променят след сключване на Поръчка, Дружеството има право да коригира съответно договорените цени.
6.2. Клиентът признава, че определени Услуги могат да включват лицензиране на Права за интелектуална собственост на трети лица и че Клиентът може да бъде задължен да сключи лиценз директно с такава трета страна. Освен ако изрично не е посочено друго, всички цени са изключени от разходите за придобиване на права на интелектуална собственост за материалите, които трябва да бъдат включени в маркетинговите материали, включително, ако е уместно (но без ограничение) снимки и лицензи от собственици на трети лица и лицензодатели.
6.3. Цената, посочена в Поръчката, е оценка въз основа на квалифицирана оценка на броя часове и вида работа, необходима за предоставяне на Услугите. Това е само оценка и Услугите ще бъдат фактурирани в съответствие с действителния брой часове, прекарани в съответствие с цената, посочена в Поръчката или Офертата, и в случай, че цената не е така определена, Клиентът ще бъде таксуван на почасова ставка, посочена в текущия ценови списък на компанията. Дружеството е длъжно да актуализира текущо прогнозата и бюджетите, следвайки, наред с други неща, направените промени в Поръчката.
6.4. Въпреки че се полагат всички усилия, за да се гарантира, че разчетите за разходите са точни, Компанията си запазва правото да изменя всяка приблизителна оценка, ако е направена грешка или пропуск.
6.5. Клиентът трябва да е наясно по всяко време, че всеки отделен проект се изчислява на собствена цена, поради това, от което се състои проектът (т.е. фотографско заснемане, редактиране на видео, дизайн на списание или нещо друго) и колко време ще се нуждае компанията като време за завършване на проекта въз основа на вида и количеството информация / елементи, включени в проекта.
7. ПЛАЩАНЕ
7.1. Ако клиентът одобри концепция за потенциален проект, 50% депозит трябва да бъде заплатен предварително на Компанията преди започване на работа по който и да е проект.
7.2. След приключване на проекта остатъкът трябва да бъде изплатен на Дружеството в рамките на 5 работни дни или по-малко, след като на Клиента бъде издадена проформа фактура.
7.3. Дружеството ще фактурира Клиента индивидуално и поотделно за всеки проект, предварително или след предоставени Услуги. Преди компанията да извърши каквато и да е работа, от клиентите обикновено се изисква да предоставят невъзвръщаем депозит. Този депозит е като депозит под наем. Той се съхранява сигурно и ще бъде компенсиран от последната (ите) фактура (и) на Клиента, когато работата, описана в Поръчката, е завършена. Също така, ако Клиентът не плати фактурата на проекта, когато то е дължимо, Дружеството ще използва депозита, за да плати фактурата и няма да прави никаква допълнителна работа до замяната на депозита.
7.4. Клиентът заплаща всяка фактура, подадена от Дружеството в рамките на 5 работни дни от датата на проформа фактурата и в освободени средства в съответствие с клауза 7.5 по-долу. Номерът на фактурата се посочва на всички плащания и се приемат плащания с банков превод, директен дебит или в брой. След плащане от страна на Клиента на Дружеството за предоставяне на Услугите, на Клиента ще бъде издадена официална фактура от Компанията.
7.5. Клиентът заплаща всички дължими суми по Договора изцяло, без никакво приспадане или удържане, освен в случаите, когато това се изисква от закона и Клиентът няма право да претендира за кредит, прихващане или насрещен иск срещу Дружеството, за да обоснове удържането на плащане такава сума изцяло или частично. Дружеството може, без да ограничава другите му права или средства за защита, да компенсира всяка сума, дължима от Клиента, срещу всяка сума, дължима от Дружеството на Клиента.
7.6. В случай на просрочено плащане, върху размера на фактурата се начисляват лихви. По преценка на Дружеството се начислява такса в размер на 20 лв. Или 10 евро (за покриване на административни разходи, а не като санкция) за напомняне за подадено на Клиента просрочено плащане. Дружеството има право да предоставя такива напомняния ежеседмично, след като таксите са просрочени. Дружеството изрично си запазва всички права по всяко време да предявява каквито и да е правни действия, които счита за подходящи за възстановяване на неплатени суми.
7.7. В случай, че Клиентът премине за 1 календарен месец, без да изплаща изцяло дължимата сума на Дружеството, след като на Клиента са издадени допълнителни чувства при всяко седмично напомняне от Дружеството, Дружеството има право да предприеме правни мерки срещу клиента. докато въпросът не бъде решен и пълният остатък е платен от Клиента на Компанията.
7.8. Закъснялото плащане се счита за съществено нарушение на Договора, което дава право на Дружеството (по своя преценка) да анулира Договора или да потвърди Договора и да предяви обичайните средства за нарушение.
7.9. В случай, че Услугите не могат да бъдат доставени изцяло или частично поради невъзможността на Клиента да окаже съдействие или забавяне в подпомагането при изпълнението на Поръчката, Компанията има право да начисли на Клиента приблизителна сума, съответстваща на сума, която би била дължима, ако Услугите бъдат предоставени в съответствие с Поръчката. Компанията има право на плащане на базата на ценовата листа на Дружеството, която се прилага от време на време за всяка допълнителна работа, необходима поради неизпълнението от страна на Клиента на помощ или забавяне на подпомагането.
7.10. В случай, че клиентът получи концептуална работа за даден проект и реши да не продължи и да продължи с посочения проект, дължимата на Дружеството такса за извършената концептуална работа ще бъде изплатена изцяло на Дружеството от Клиента в рамките на 5 работни дни или по-малко.
7.11. Ако впоследствие Клиентът изисква от Дружеството да завърши работата в по-кратък срок, отколкото е посочено в Поръчката, Компанията си запазва правото да таксува допълнителни парични средства за приоритизиране на такива проекти преди предварително планираната работа.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ЖАЛБИ
8.1. В случай, че Клиентът докаже, че Услугите са забавени или не са в съответствие с Договора, Дружеството е длъжно да поправи или преиздаде по свое усмотрение, без неоправдано забавяне. В случай, че Услугите продължат да не са в съответствие с Договора след разумни опити за отстраняването му, Клиентът има право да отмени Поръчката в съответствие с клауза 13.2 а), при условие че нарушението е съществено.
8.2. Жалби относно забавяне или нарушаване на Договора се подават незабавно след момента, в който Клиентът е станал или е трябвало да узнае за въпроса. Ако Клиентът не успее да донесе дефекта (освен ако по самото си естество е невъзможно да се установи в този срок) на вниманието на Компанията в рамките на 48 часа, се счита, че Клиентът е приел Услугите и няма право да предявява претенции. средства за защита въз основа на закъснения или нарушение на Договора.
8.3. С настоящото Клиентът признава, че определени Услуги разчитат на стоки и / или услуги, предоставяни от трети страни ("Услуги на трети лица"). Клиентът потвърждава, че Услугите на Третите страни ще се ръководят от условията на тези трети страни и че Компанията не може да предоставя никакви гаранции по отношение на Услугите на Третите страни и няма да носи отговорност пред Клиента за всякакви забавяния и / или недостатъци в по отношение на същото. Доставчиците на услуги на трети страни могат да предоставят свои гаранции на Клиента и Клиентът трябва да се увери дали тези гаранции (когато са предоставени) са приемливи за бизнес целите на Клиента или политиките за управление на риска.
8.4. Единствената отговорност на Дружеството по отношение на Услугите на трети страни е да вземе разумни грижи и умения при избора на доставчици на същите.
8.5. Изключителните средства за защита на Клиента за закъсняла доставка или Услугите, които не съответстват на Договора, са посочени в тази клауза 8 и, ако средствата за защита, изложени в настоящите Условия, са изчерпани, последното средство за защита на Клиента е ограничено до прекратяване на Договора и на Дружеството Отговорността е да се възстановят всички плащания за Услуги, които не съответстват на Договора, при спазване на ограниченията, посочени в клауза 9 по-долу.
9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Освен ако изрично не е посочено в тази клауза 9, Компанията няма да носи отговорност пред Клиента за каквато и да е загуба или вреда, произтичащи от или във връзка с предоставянето на Услугите или за всяка претенция, направена срещу Клиента от трета страна.
9.2. Без да се засягат общите положения на Клауза 9.1 по-горе, Компанията няма да носи отговорност за загуби или щети, които Клиентът може да претърпи, независимо дали те са претърпели пряко или непряко или са непосредствени или последващи, които попадат в следните категории:
а) Всяка непряка или последваща загуба, произтичаща от или във връзка с договора, въпреки че Дружеството е знаело за обстоятелствата, при които може да възникне такава загуба;
б) Загуба на печалба; загуба на очаквани спестявания; загуба на бизнес възможност или добра воля;
в) загуба на данни; и
г) Измамни кликвания по всички сметки на Клиента, управлявани от Компанията.

9.3. Доколкото такава отговорност не е изключена от подклаузи 9.1, 9.2 и клауза 10 по-долу, общата отговорност на Дружеството (независимо дали в договор, непозволено увреждане (включително небрежност или по друг начин)) по или във връзка с Договора или въз основа на иск за обезщетение или принос (включително за щети на материално имущество) или по друг начин няма да надвишава общата сума, фактурирана за Услугите.

10. ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
10.1. Компанията не носи отговорност за прекъсвания, смущения под формата на хакерство, вируси, смущения, прекъсвания, софтуер на трети страни, търсачки или уебсайтове, на които е зависима услуга или други доставки от трета страна. Дружеството ще полага разумни усилия, за да подпомогне усилията за отстраняване, ако Клиентът поиска това. Всяка работа, свързана с усилията за отстраняване, както е описано по-горе, ще бъде начислена на Клиента отделно в съответствие с настоящите Условия или (по преценка на Дружеството) ценовата листа на Компанията, приложима от време на време.
10.2. Компанията не носи отговорност за промени, направени без предизвестие от страна на Клиента или трето лице, наето от Клиента на имена на домейни, уебсайтове, връзки, техническа настройка и др. И засягащи Услугите, предоставяни от Компанията. Предварителната или последваща работа, свързана с необходимите корекции в резултат на такива промени, се таксува на Клиента в съответствие с настоящите Условия или на базата на ценовата листа на Дружеството, която се прилага от време на време по преценка на Компанията.
10.3. Компанията ще положи всички разумни усилия, за да предостави Услуги, свързани с оптимизацията на търсачките, връзките, рекламите, банерите, заплащането на клик и Google Analytics в съответствие с насоките, приложими за съответните търсачки. Въпреки това, Компанията не носи отговорност за забавено или несъответстващо изпълнение поради промени в стандартните условия, алгоритми за оценка, критерии за търсене, политика за преглед, цени и оферти за кампании или други въпроси извън контрола на Компанията и си запазва правото да прави промени към Услугите в резултат на същото. Освен това Дружеството не носи отговорност за други промени или преустановяване на търсачките.
10.4. Компанията не носи отговорност за Услуги, свързани с оптимизация на търсачки, изграждане на линкове, реклами, банери или спонсорство, водещи до минимален брой изгледи, позиция или честота при търсене на подходящи думи или по друг начин. В допълнение, Компанията не носи отговорност за гарантиране, че тези Услуги водят до определен обем трафик, брой кликвания, регистрации, покупки или други подобни.
10.5. Компанията не носи отговорност за URL адреси, които по каквато и да е причина са изпуснати или изключени от търсачката.
10.6. Ако Клиентът не изпълни някои или всички препоръки на Компанията, Компанията не носи отговорност за каквато и да е липса на успех на Клиента във връзка с Услугите.
11. ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
11.1. Всички права върху интелектуалната собственост за цялата работа, извършвана от Дружеството (фотография, графичен дизайн, стенопис, илюстрации, дизайн на лого, дизайн на уебсайт и всички други дизайни и идеи), принадлежат изцяло и само на Дружеството, докато пълното закупуване на права за интелектуална собственост се извършва от клиентът.
11.2. Разходите за правата на интелектуална собственост са най-малко два пъти по-високи от тези, платени за първоначалния проект от Клиента, освен ако в подписания договор не е посочено друго.
11.3. Правата на интелектуална собственост могат и ще бъдат прехвърлени само на Клиента, когато:
11.3.1. Извършено е пълно плащане по проект
11.3.2. Извършено е пълно заплащане на разходите за ИП
11.3.3. Няма юридически или други въпроси между Клиента и Дружеството
11.4. В случай, че съществуват въпроси между Дружеството и Клиента, Дружеството е изцяло в неговите права да остане законният собственик на обсъжданите права за интелектуална собственост до по-нататъшно уведомяване или до сключване на взаимно и подписано споразумение между двете страни.
11.5. Ако има нарушение на правилата за интелектуална собственост, извършено от Клиента или някоя трета страна или физическо лице от всяка работа, която принадлежи на Компанията, Компанията има право да търси и предприема необходимите правни мерки спрямо Клиента и / или третата страна или индивидуално, ако е необходимо, предвид дадената ситуация.
11.6. Никаква работа, извършена от Дружеството, не може или ще бъде използвана за каквито и да било маркетингови, брандинг, промоционални или други цели от страна на Клиента, освен ако не е посочено друго и се съгласява в подписан Договор между Клиента и Дружеството.
11.7. Ако Клиентът има нужда да използва произведение на изкуството, направено за тях от Компанията за специфични маркетингови цели или за Услуги, предлагани от Клиента на трета страна, без пълно закупуване на права на интелектуална собственост на произведенията на изкуството преди използването на произведението, Компанията е в рамките на своите права да има право на определена сума за плащане от страна на Клиента за всяко използване на произведенията на изкуството (като такса за роялти), или сума на плащане, избрана от Компанията, направена от Клиента, за да може Клиентът да получи пълна собственост на произведението, което ще бъде ясно посочено и договорено в подписан Договор.
11.8. Клиентът е длъжен да гарантира, че те имат право да използват правата върху интелектуалната собственост, когато предоставят на Компанията какъвто и да е текст, изображение или представяне („Материали“) за включване в Услугите и Клиентът по този начин предоставя или се съгласява да да предоставят (в зависимост от случая) неотменяем лиценз на Дружеството за използване на такива материали за целите на предоставянето на Услугите за срока на договора.
11.9. Клиентът е отговорен за гарантиране, че съдържанието на материалите, които Клиентът е допринесъл или одобрил, не са в противоречие със законодателството, благоприличието, правилата за търговия или други права на трети лица. Дружеството има право да отхвърли и изтрие такъв материал, без да носи каквато и да е отговорност. Освен това, Компанията има право да анулира Поръчката.
11.10. Клиентът трябва да обезщети Дружеството срещу всички щети, загуби и разходи, претърпени или понесени от Дружеството в резултат на Материалите, които Клиентът е допринесъл или одобрил в нарушение на законодателството, благоприличието, правилата за пускане на пазара или каквито и да било действия, които такива материали нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна.
11.11. Страните са длъжни да уведомят другата страна без излишно забавяне за всички искове, предявени срещу страна, както е описано по-горе.
11.12. Освен ако изрично не е посочено друго в настоящите Условия или в Поръчка, правата върху интелектуалната собственост, създадени, разработени, съществуващи или използвани във връзка с Услугите и дали съществуват към датата на настоящото или създадени в бъдеще, ще се присъединяват и ще бъдат собственост на Дружеството или съответната трета страна, от която Дружеството е придобило право на ползване с цел изпълнение на Поръчката. Клиентът се съгласява да изпълни и достави такива документи и да изпълнява такива действия, които могат да бъдат необходими от време на време, за да се гарантира, че такива права на интелектуална собственост са в Дружеството.
11.13. Правата на интелектуална собственост, споменати в клауза 11.2, не се използват, възлагат, разпространяват, копират, препращат към онлайн или офлайн дейности от Клиента без отделно изрично писмено съгласие.
11.14. Ако Дружеството предостави на Клиента софтуер, скриптове, ASP услуги и т.н. като част от изпълнението на Поръчка, Клиентът ще придобие единствено неизключителен личен, неподлежащ на прехвърляне лиценз, за да използва такъв материал, докато Услугите по този договор не бъдат прекратени.
11.15. С настоящото Клиентът безвъзвратно лицензира Дружеството да използва и показва името, фигурата, логото и т.н. на Клиента като препратка към уебсайта на Дружеството, други маркетингови материали или видове медии, докато те са Клиент на Дружеството и в продължение на 18 месеца след Договора. прекратява. Клиентът се съгласява да изпрати на Дружеството най-новото лого или фигура, както и когато се изменя от време на време.
12. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ
12.1. Страна (приемаща страна) трябва да спазва стриктно всички технически или търговски ноу-хау, спецификации, изобретения, процеси или инициативи, които са от поверителен характер и са били разкрити на получаващата страна от другата страна (оповестяваща страна), служители, агенти или подизпълнители, както и всяка друга поверителна информация относно дейността на Разкриващата страна или нейните продукти или услуги, които получаващата страна може да получи. Приемащата страна ще ограничи разкриването на такава поверителна информация на такива свои служители, агенти или подизпълнители, които трябва да я познават с цел изпълнение на задълженията на приемащата страна по договора, и ще гарантира, че такива служители, агенти или подизпълнители подлежат на задълженията за поверителност, съответстващи на тези, които обвързват приемащата страна. Тази клауза остава в сила и след прекратяване на Договора.
12.2. По време на срока на договора и за период, завършващ 5 години от датата на сключването му, Дружеството ще се погрижи също толкова, колкото Дружеството използва с негова поверителна информация, за да избегне, без съгласието на Клиента, разкриването на всяка трета страна (с изключение на подизпълнител, работещ по Услугите, който е обект на подобни гаранции за конфиденциалност) на всяка бизнес или оперативна информация на Клиента, която Клиентът е определил като поверителна.
12.3. Задължението в Клауза 12.2 не се прилага за информация, която е или става публично достъпна по друг начин, освен чрез нарушение на това споразумение, вече е или правилно влезе в притежание на Дружеството без придружаващо задължение за доверие, независимо е разработено от Дружеството, или които Дружеството е задължено да разкрива по закон.
12.4. По време на срока на договора и за период, приключващ на 5 години от неговото прекратяване, Клиентът няма да разкрие на лица в рамките на своята организация, които нямат нужда да знаят, или на трета страна, каквито и да било информация и материали, които не са предоставени на Клиента. от Компанията относно метода или подхода, който Дружеството използва при предоставянето на Услугите.
12.5. Всяка страна се съгласява да спазва съответните си задължения съгласно Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR") на Европейския съюз.
12.6. Клиентът е длъжен да обезщети Дружеството за всяка загуба, включително разходи, произтичащи от съдебни производства, претърпени от Дружеството в резултат на обработката на лични данни, които Клиентът е допринесъл, в нарушение на Закона за защита на личните данни от 1998 г. , Страните са длъжни да уведомят другата страна без неоправдано забавяне за всички искове, предявени срещу страна, както е описано в настоящата клауза.
13. СРОК, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ
13.1. Договорът се подновява автоматично за допълнителен срок от една година в края на всяка година, освен ако и докато някоя от страните не уведоми другата за желанието си да прекрати договора при изтичане на текущата година, като даде на другата страна най-малко 30 дни изтичане на писменото предизвестие в края на този договор.
13.2. Без да се ограничават другите му права или средства за защита, всяка страна може да прекрати Договора с незабавно действие, като изпрати писмено уведомление до другата страна, ако другата страна:
а) извърши съществено нарушение на Договора и (ако такова нарушение е възстановимо) не отстрани това нарушение в рамките на 30 дни, след като тази страна бъде уведомена писмено за нарушението; или
б) става или е неплатежоспособно или не е в състояние да изплати дълговете си (по смисъла на Закона за несъстоятелност от 1986 г.) или (с изключение на действителното сливане или възстановяване) се представя петиция или се свиква заседание или се приема решение за прекратяване страна, която не е изпълнила задълженията си или неизпълняващата страна влиза в ликвидация, независимо дали задължително или доброволно, или се съединява с кредиторите си като цяло или има управител, администратор или администратор, назначен над всички или част от неговите активи, или неизправната страна престане да извършва всички или съществени част от бизнеса си.
13.3. Дружеството, в допълнение към всички други права и средства за защита съгласно настоящите Общи условия, има право да прекрати този Договор без предизвестие в случай, че някой от неговите такси за Услугите не бъде заплатен в съответствие с настоящите Общи условия.
13.4. При прекратяване, по някаква причина, страните са длъжни да върнат всички материали, получени от другия съгласно Договора, без неоснователно забавяне. Ако е уместно, Клиентът е длъжен да премахва кодове и т.н. от уебсайтовете без неоправдано забавяне. Ако Клиентът не успее да го направи, Дружеството има право да фактурира Клиента в съответствие с неговите текущи условия за последващите Услуги, без такова фактуриране, което да е отказ от правото на Дружеството да прекрати Договора.
13.5. Клиентът няма право да възлага или прехвърля всички или част от своите права или задължения по Договора и настоящите Общи условия без предварителното писмено съгласие на Дружеството.
13.6. Компанията има право да възлага или възлага на подизпълнители някое от своите права или задължения по Договора и настоящите Условия и Клиентът признава, че някои елементи от Услугите ще бъдат предоставени от трети страни.
14. ВЪЗРАСТ НА СИЛА
14.1. Нито една от страните не носи отговорност за случай на непреодолима сила.
14.2. Ако дадена страна смята, че е настъпило събитие за непреодолима сила, тя незабавно уведомява другата страна за началото и края на Събитието на непреодолима сила.
14.3. Независимо от другите разпоредби на настоящите Общи условия, всяка страна има право да прекрати Договора, без да носи отговорност на другата страна, чрез писмено уведомление до другата страна в случай, че изпълнението на Договора е възпрепятствано за повече от 6 месеца поради Принудително изпълнение Събитието на мажори.

15. РАЗНИ
15.1. Компанията си запазва правото да променя или преустановява, временно или постоянно, Услугите с или без предизвестие до Клиента и Компанията не носи отговорност пред Клиента или трета страна за всяка промяна или прекратяване на тези Услуги, освен за връщане на всички предплатени суми във връзка с предоставянето на Услугите, които впоследствие не са предоставени.
15.2. Компанията е свободна да предоставя Услугите си на трети страни по време на или след предоставянето на Услугите на Клиента.
15.3. По време на срока на договора и за период от 12 месеца след това, Клиентът се съгласява да не наема или да ангажира или предлага да наеме или ангажира някой, определен от Дружеството, да работи по Услугите.
15.4. Отказът на някоя от страните да наложи или да упражнява по всяко време или за какъвто и да е период от време някакво право съгласно настоящите Условия, не представлява и не се тълкува като отказ от такива условия или права и по никакъв начин не засяга това по-късно, за да наложат или да го упражнят.
15.5. Ако някое условие от настоящите Условия се счита за незаконно, невалидно или неприложимо съгласно който и да е приложим закон, този срок, доколкото той е отделен от останалите Условия, се счита за пропуснат в настоящите Условия и по никакъв начин не засяга законността, валидността или приложимостта от оставащите Условия, които продължават да действат в пълна сила и са задължителни за страните по Договора.
15.6. Всяко валидно изменение или изменение на тези Условия трябва да бъде подписано писмено от името на всяка от страните от надлежно упълномощени служители.
15.7. Лице, което не е страна по Договора, няма никакви права по или във връзка с него.
15.8. Всички обявления трябва да бъдат в писмена форма на вдъхновен вкус ООД, България, Стара Загора - 6000, Самара-3, Бул. Хан Тервел-52, Строителство. 6, Ent. A, Fl. 5, т.39, или адрес, който се препоръчва от Дружеството.
16. ПЪЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Страните признават и се съгласяват, че Договорът отменя всяко предварително споразумение, споразумение или споразумение между страните, независимо дали са направени устно или писмено и представляват цялото споразумение между Дружеството и Клиента, свързани с тези Услуги. Следователно, освен ако изрично не е предвидено, всички други условия и гаранции (подразбиращи се, законови или други) се изключват с пълна степен, разрешена от закона.
17. ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
17.1. Дружеството и Клиентът са длъжни да се опитват да уредят всички спорове, възникнали между тях, включително спорове, свързани с съществуването или валидността на Договора, чрез преговори, при условие че всяка от страните има право по всяко време да упражнява някое от своите други средства за защита, включително чрез предприемане на правни действия.
17.2. Договорът се урежда и тълкува в съответствие с българското законодателство и страните се съгласяват да се подчиняват на неизключителната юрисдикция на българските съдилища.

Inspired Flavour Ltd 2018 | All Rights Reserved